Get Adobe Flash player

postheadericon Paszport

Kto wydaje paszporty?

Paszporty i paszporty tymczasowe wydaje w kraju – wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego osoby ubiegającej się o paszport, a za granicą – konsul RP.

 

Ważność paszportu.

Paszport jest ważny:

 • 10 lat od daty wydania,
 • 5 lat dla dzieci 5 – 13 lat,
 • 1 rok (paszport tymczasowy) dla dzieci do lat 5
 • Na żądanie rodziców dla dzieci do lat 5 może być wydany paszport biometryczny z 12 miesięcznym terminem ważności.

Co należy zrobić aby otrzymać paszport?

Aby otrzymać paszport należy w biurze paszportowym złożyć:

 • wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego /wnioski dostępne są w biurach paszportowych/
 • dwie jednakowe kolorowe fotografie spełniające wymogi biometrii,
 • w przypadku ubiegania się o paszport po raz pierwszy – odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie paszportu zawarła związek małżeński za granicą,
 • dowód uiszczenia opłaty paszportowej,

Wniosek paszportowy składa się osobiście przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie. Osobiście też odbiera się paszport odczytując dane zawarte w mikroprocesorze.

Do paszportów nie można wpisywać dzieci. W imieniu małoletniego wniosek o wydanie paszportu składają rodzice wspólnie, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. Wniosek złożony przez jednego rodzica wraz z pisemną zgodą drugiego z nich, poświadczoną przez organ paszportowy lub notariusza, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców.

Czas oczekiwania na paszport

Przeciętny czas oczekiwania na wydanie paszportu w kraju wynosi 30 dni.

Opłaty paszportowe /stan : maj 2010/

Opłaty za wydanie paszportu w kraju wynoszą:

 • -za paszport – 140 zł.
 • -za paszport dla dzieci, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 13 lat - 60 zł.
 • -za paszport tymczasowy – 30 zł.

Nie pobiera się opłaty paszportowej:

 • od osób, które ukończyły 70 lat,
 • osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych    albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,
 • żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

50 % ulga w opłacie paszportowej przysługuje:

 • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
 • kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom.

Częściowo obniżoną opłatę pobiera się w przypadku:

 • zmiany nazwiska, imienia lub innych danych wpisywanych do paszportu,
 • zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości,
 • braku w posiadanym ważnym paszporcie miejsca na wizy i stemple przekroczenia granicy.

Opłatę podniesioną o 200 % ceny wydawanego paszportu pobiera się:

jeżeli poprzednio posiadany paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

Paszport biometryczny.

Obecnie wszystkie wydawane paszporty /dokumenty o terminie ważności powyżej 12 miesięcy/ zawierają dwie cechy biometryczne : wizerunek twarzy i odciski palców. Odciski palców nie są widoczne, zakodowano je  w warstwie elektronicznej paszportu
.
Paszport biometryczny może okazać się konieczny przy wjeździe do niektórych krajów / np. bezwizowy wjazd do Kanady możliwy jest jedynie na podstawie paszportu biometrycznego./

Paszport tymczasowy.

Paszport tymczasowy wydawany jest:

 • dzieciom do ukończenia 5 roku życia,
 • obywatelom polskim przebywającym za granicą na czas oczekiwania na paszport 10-cioletni,
 • obywatelom polskim przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w przypadkach nagłych, związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
 • osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na powrót do miejsca stałego pobytu.

Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty wydania.

Paszport tymczasowy nie zawiera biometrii.
  

Źródło informacji: www.mswia.gov.pl