Get Adobe Flash player

postheadericon KONKURS

Regulamin konkursu „25 miejsc ” ( dalej:”Regulamin”)

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „25 miejsc ” (dalej: „Konkurs”).
 2.  Organizatorem Konkursu jest Biuro Usług Turystycznych Bogumiła Kikowicz z siedzibą w 68-200 Żary Rynek 20  NIP 9280003003 (dalej: „Organizator”).
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest Biuro Usług Turystycznych Bogumiła Kikowicz z siedzibą w 68-200 Żary Rynek 20
 4.  Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook pod adresem www.facebook .com (dalej: ?Portal?), na fanpage bp.kikowicz pod adresem https://www.facebook.com/bp.kikowicz (dalej: „Fanpage”).
 5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu społecznościowego Facebook.

 

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Konkurs trwa od 06 czerwca 2016 r do 30.06.2016 r

 

 

§ 2

Zasady udziału w Konkursie

 1.  W Konkursie, przestrzegając postanowień niniejszego Regulaminu, może brać udział osoba fizyczna , która posiada własne,  osobiste konto w serwisie społecznościowym Facebook (dalej: ?Uczestnik?). z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione  W konkursie nie można zgłaszać prac z kont fikcyjnych.

 

 1. Uczestnicy małoletni biorą udział w Konkursie za zgodą jednego z rodziców lub innego

opiekuna prawnego.

 

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

 

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Zleceniodawcy oraz najbliżsi

członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 

 1. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację.

§ 3

 Przebieg Konkursu oraz nagrody

 1. Konkurs polega udzieleniu w komentarzu jak najszybszej odpowiedzi na zadane pytanie do właściwego wpisu na fanpage.
 2. Każdego dnia trwania konkursu w godzinach 00:00:01 do 23.59:59 zostanie opublikowany post ze zdjęciem przedstawiającym miasto, region, kraj lub wyspę. Zadaniem uczestników konkursu jest prawidłowa odpowiedź na pytanie jakie miasto, region, kraj lub wyspę przedstawia zdjęcie. Nazwy będą odpowiadały wybranym literom alfabetu. Pierwsza litera zostanie każdorazowo ujawniona w poście. Posty konkursowe każdorazowo będą oznaczane słowem : KONKURS.
 3. W dniach od 06 czerwca do 23 czerwca 2016 .Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci kubka. ( 1 szt. każdego dnia konkursu ). Zwycięzcą konkursu zostaje uczestnik który jako pierwszy prawidłowo odgadnie zadanie konkursowe.

 

W dniach od 24 czerwca do 27 czerwca 2016 zwyciezca otrzyma nagrodę w postaci pamięci  pen-drive  ( 1 szt. każdego dnia konkursu).Zwycięzcą konkursu zostaje uczestnik który jako pierwszy prawidłowo odgadnie zadanie konkursowe.Kolejna osoba , która prawidłowo udzieli odpowiedzi otrzyma nagrodę w postaci kubka ( 1 szt. każdego dnia konkursu).

W dniach od 28 czerwca do 30 czrwca 2016  zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci Przewodnika Ilustrowanego Pascal ( 1 szt. każdego dnia konkursu ). Zwycięzcą konkursu zostaje uczestnik który jako pierwszy prawidłowo odgadnie zadanie konkursowe.Kolejna osoba , która prawidłowo udzieli odpowiedzi otrzyma nagrodę w postaci pamięci pen -drive ( 1 szt. każdego dnia konkursu) .Osoba która jako trzecia udzieli prawidłowej odpowiedzi otrzyma nagrodę w postaci kubka ( 1 szt każdego dnia konkursu) .

 1. W przypadku braku odpowiedzi lub braku prawidłowej odpowiedzi w którymś z dni konkursu nagrody nie zostaną przyznane .
 2. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do nieusuwania swojego komentarza, który jest potwierdzeniem wygranej w konkursie dla Organizatora oraz pozostałych uczestników konkursu. Usunięcie komentarza  jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody..
 3. Łączna wartość nagród w konkursie 674 złotych brutto ( słownie:sześćset siedemdziesiąt cztery  ).
 4. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

 

§ 4

Realizacja nagród

 1. W terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych po zakończeniu każdego dnia konkursu, zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o przyznaniu nagrody,za pośrednictwem prywatnej wiadomosci na Fanpage’u.
 2. Do dnia 07 lipca 2016  Zwycięzca powinien przesłać,  za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Fanpage?u, swoje imię i nazwisko, numer telefonu,adres oraz ustalić sposób odbioru nagrody. Jeżeli Zwycięzca nie uczyni zadość powyższemu obowiązkowi, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

 

 1. Nagrody będą do odebrania w siedzibie organizatora po całkowitym zakończeniu konkursu.Możliwe jest również  wysłanie nagrody  do Zwycięzcy drogą pocztową  na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni ( słownie : trzydziestu) od dnia zakończenia konkursu.

§ 5

Dane osobowe

 1.  W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu Facebook, następujących danych:

a) Adres e-mail

b) Imię i nazwisko

c) Data urodzenia

d) Adres zamieszkania

 1. Nie przesłanie danych  w terminie do 07 Lipca 2016  jest równoznaczne z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane, prawo ich zmiany i żądania usunięcia. . Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane uczestników zostaną wykorzystane do wydania nagród, a następnie niezwłocznie usunięte.

 

§ 6

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu.
 2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym,

o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania reklamacji

 

§ 7

Postanowienia końcowe

            W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.